Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè (NPS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NPS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3E9   1.214050452E9   27.59
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.64E9   1.0024400946666666E9   28.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1216.5899    
P/E dự kiến   7.3977    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A