Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè (NPS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NPS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3,300,000,000   1,525,789,402   23.12
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2,640,000,000   1,267,431,122   24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,216.59    
P/E dự kiến   10.69    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.08%