Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang (NPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NPH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.208E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.964E8   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   498.2    
PE dự kiến   22.8824    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A