Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang (NPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NPH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.9E8   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.12E8   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   156.0    
P/E dự kiến   116.6667    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A