Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (NNT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NNT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5092E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0073E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2309.5363    
P/E dự kiến   8.2268    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A