Công ty Cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại Ngọc Nghĩa (NNG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.615909599164E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.7105118656E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.69E11   1.2161264751E10   7.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3502.8867    
P/E dự kiến   2.1125    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A