Công ty Cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại Ngọc Nghĩa (NNG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.6616217776133333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.1501162024E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.69E11   1.1771302604E10   5.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3502.8867    
P/E dự kiến   3.1117    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A