Công ty Cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại Ngọc Nghĩa (NNG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.617E12   1.395724120728E12   21.58
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.778998990856E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.25E11   2.972006715284E12   594.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2590.8926    
P/E dự kiến   2.3197    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A