Công ty Cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại Ngọc Nghĩa (NNG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,661,621,777,613.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   31,501,162,024   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   169,000,000,000   11,771,302,604   5.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,234.45    
P/E dự kiến   4.36    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A