Công ty Cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại Ngọc Nghĩa (NNG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.617E12   1.52141724862E12   47.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.406846000462E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.25E11   1.49512007556E12   598.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2590.8926    
PE dự kiến   2.4625    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A