Công ty Cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại Ngọc Nghĩa (NNG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.104E12   1.678314291606E12   79.77
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.7508750078E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.92E9   1.1015959833E10   123.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   184.8858    
P/E dự kiến   55.7101    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A