Công ty Cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại Ngọc Nghĩa (NNG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.104E12   1.767428408004E12   42.0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -4.9260123924E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.92E9   -6.6028233684E10   -370.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   184.8858    
P/E dự kiến   37.8612    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A