Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (NNB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NNB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.6944E10   1.06929699342E11   61.49
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.756111838E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.36E8   7.756111838E9   414.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   62.069    
P/E dự kiến   161.1111    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A