Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (NNB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NNB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.17561453077E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.71872989E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.448E8   2.66502657E8   108.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   16.2334    
PE dự kiến   609.8529    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A