Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (NNB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NNB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.858410743E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.1E9   -5.46223048E8   -24.83
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.8E8   -5.46223048E8   -31.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   58.3554    
P/E dự kiến   171.3636    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A