Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.855E12   2.82066583333E12   36.58
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.71271472586E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.28E11   4.3016349313E11   29.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3440.8348    
PE dự kiến   9.0094    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A