Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.855E12   3.6539459126946665E12   71.09
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.2673239971186667E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.28E11   8.468571666493334E11   87.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3170.8427    
PE dự kiến   8.9724    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A