Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.187E12   2.533798820045E12   79.5
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.949E11   4.84340916452E11   97.87
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.602E11   3.45217739625E11   95.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1636.4027    
P/E dự kiến   21.2662    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A