Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3,187,000,000,000   2,135,465,983,252   33.5
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   494,900,000,000   352,342,323,544   35.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   360,200,000,000   254,770,306,794   35.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,534.58    
P/E dự kiến   8.74    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.02%