Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.855E12   3.553966931976E12   92.19
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.124816789634E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.28E11   7.60919826675E11   104.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3044.2811    
PE dự kiến   8.9019    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A