Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.187E12   2.2287004444906665E12   52.45
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.949E11   3.166202715266667E11   47.98
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.602E11   2.1670135212533334E11   45.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2534.5758    
P/E dự kiến   8.8772    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A