Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.855E12   2.1569385075E12   13.99
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.70414398008E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.28E11   1.26858209936E11   4.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3858.5545    
P/E dự kiến   8.4228    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A