Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NKG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   295,000,000,000   -406,443,509,720   -34.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,620.88    
PE dự kiến   3.81    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A