Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NKG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.4342573199252E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.24096794268E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.5E11   4.845030634E11   16.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5769.2308    
P/E dự kiến   3.5187    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A