Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NKG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.481178436347E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.2193827787E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.5E11   5.7346457673E10   7.65
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4120.8821    
PE dự kiến   1.8491    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A