Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NKG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.5131923338022666E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.320455724773333E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.5E11   3.07698812972E11   30.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4120.8821    
PE dự kiến   1.9899    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A