Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NKG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.0E12   8.936515844428E12   111.71
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0E11   5.1953750569E11   173.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4543.0893    
P/E dự kiến   7.9461    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A