Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NKG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8,000,000,000,000   7,946,552,211,376   49.67
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   300,000,000,000   613,329,258,186   102.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5,995.88    
P/E dự kiến   6.37    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A