Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NHT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.834571375E11   1.8778932984E11   51.18
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.8309615009E10   6.4960882002E10   55.7
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.6647692007E10   5.1652573384E10   55.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6821.1055    
PE dự kiến   6.6705    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A