Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP (NHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.7E11   5.804705981E10   34.15
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -1.5414069747E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.38E9   -1.5414069747E10   -647.65
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   86.3054    
PE dự kiến   9.2694    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A