Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP (NHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.7E11   1.5562427517333334E11   68.66
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.45E10   5.675123598666667E9   17.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   888.4379    
P/E dự kiến   2.4763    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A