Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP (NHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   170,000,000,000   136,745,904,784   40.22
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   24,500,000,000   5,099,658,848   10.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700   N/A   N/A
EPS dự kiến   872.93    
P/E dự kiến   8.36    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1%