Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP (NHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.7E11   1.36943397448E11   60.42
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.7847625466666665E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.38E10   2.9114118386666665E9   9.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   863.054    
P/E dự kiến   2.665    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A