Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (NHN: OTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.037E12   1.1217709927043E13   1081.75
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.156114563966E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.96E11   2.127790838597E12   537.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1980.0    
P/E dự kiến   15.1515    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A