Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NHH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.283E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.34E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.272E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2542.8571    
PE dự kiến   13.0955    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A