Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp (NHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.0362059423E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8786E10   1.414852415E10   37.66
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.151339301E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3025.3342    
P/E dự kiến   11.5359    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A