Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.0345794036E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.9653723236E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5E10   1.5722978588E10   26.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1293.1034    
P/E dự kiến   9.512    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A