Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   15,000,000,000   16,699,625,732   55.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,293.1    
P/E dự kiến   8.66    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.09%