Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.630446402933333E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.9360734990666668E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5E10   2.3314026088E10   116.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1175.5486    
P/E dự kiến   9.7827    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A