Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.6572766528E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.1197230086E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5E10   2.4695941212E10   82.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1175.5486    
P/E dự kiến   11.484    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A