Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.239094024E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.9557098334E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5E10   2.3255225802E10   155.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   996.5768    
PE dự kiến   7.5258    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A