Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.749374E9   4.35165864E8   2.9
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.749374E9   4.35165864E8   2.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1874.7395    
P/E dự kiến   5.8141    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A