Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.39418952164E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.857233E9   -7.346808852E9   -47.62
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.085787E9   -7.346808852E9   -59.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1234.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1542.9367    
P/E dự kiến   6.4163    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1371%