Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4,151,205,000   1,729,683,764   31.25
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3,240,401,438   2,395,647,898.67   55.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,200   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,620.25    
P/E dự kiến   4.81    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.15%