Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   179,503,891,646   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3,857,233,000   1,523,722,413   39.5
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3,085,787,000   1,523,722,413   49.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,234   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,341.73    
PE dự kiến   5.07    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A