Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.6052029835466666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.857233E9   9.8144304E7   1.91
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.085787E9   9.8144304E7   2.39
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1234.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1341.7317    
PE dự kiến   7.2295    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1272%