Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NFC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.53E11   5.634894643093334E11   76.42
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3E10   2.5602397101333332E10   58.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3808.6253    
P/E dự kiến   5.2512    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A