Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NFC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   553,000,000,000   563,489,464,309.33   76.42
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   33,000,000,000   25,602,397,101.33   58.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,808.63    
P/E dự kiến   5.25    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A