Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NFC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.53E11   5.46162051625E11   98.76
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3E10   2.426990579E10   73.55
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3808.6253    
P/E dự kiến   5.2512    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A