Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NFC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.36715732732E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.4E10   3.6695994382E10   76.45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.9325595506E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3808.6253    
P/E dự kiến   5.2512    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A