Công ty Cổ phần Bột giặt Net (NET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NET năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   50,500,000,000   65,573,984,904   32.46
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   46,500,000,000   61,819,541,164   33.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,076.04    
PE dự kiến   14.07    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A