Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NED năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.01896E11   2.48434551064E11   92.29
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.507454073466667E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5856E10   7.691143065066667E10   223.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   638.4198    
PE dự kiến   15.8203    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A