Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NED năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.01896E11   1.8645516102E11   23.09
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.922405838E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5856E10   3.922405838E10   37.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   638.4198    
P/E dự kiến   15.9769    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A