Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NED năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   201,896,000,000   231,885,490,625   114.85
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   65,606,468,167   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   25,856,000,000   59,398,323,110   229.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   638.42    
PE dự kiến   16.45    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A