Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NDX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9,292,800,000   12,375,776,170.67   99.88
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,912.18    
P/E dự kiến   5.75    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.14%