Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NDX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.44681317648E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.9888539192E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5048E10   1.6027887356E10   26.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2814.948    
P/E dự kiến   6.0747    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A