Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NDX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.2928E9   9.327237972E9   100.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1912.1802    
P/E dự kiến   6.2756    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A