Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NDX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.37268019365E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.8937944628E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.134E9   1.5160233275E10   165.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1708.64    
P/E dự kiến   8.7204    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A