Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NDX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.77612856712E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.9418095596E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5048E10   1.5586317059E10   103.58
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2645.7757    
PE dự kiến   4.9891    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A