Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NDX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.17057505E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.7956719588E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.134E9   1.4363095668E10   39.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1708.648    
P/E dự kiến   6.789    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A