Công ty cổ phần Dược phẩm 2-9 TP.Hồ Chí Minh (NDP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NDP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.06739649446E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2E10   2.1600554884E10   49.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.76E10   1.7900554884E10   50.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   15.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3171.1712    
P/E dự kiến   8.325    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A