Công ty cổ phần Dược phẩm 2-9 TP.Hồ Chí Minh (NDP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NDP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E10   2.3184888861333332E10   57.96
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4E10   2.0251555528E10   63.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4324.3243    
P/E dự kiến   7.0994    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A