Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NDN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.88203977878E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.05E11   1.1106663744E11   52.89
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.4E10   9.581156722E10   57.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1890.5124    
PE dự kiến   7.8815    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A