Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NDN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.15596122068E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.05E11   1.3311404692E11   95.08
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.4E10   1.1009117945066667E11   98.3
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1890.5124    
PE dự kiến   6.612    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A