Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NDN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   67,000,000,000   36,236,121,908   27.04
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   53,600,000,000   25,608,364,214   23.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,200   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,272.04    
P/E dự kiến   5.9    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.16%