Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NDN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.7E10   4.4415805609333336E10   49.72
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.36E10   3.2247650613333332E10   45.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1352.2721    
P/E dự kiến   5.916    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A