Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NDN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.67389700472E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E10   8.176498662266667E10   136.27
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.6E10   7.0255680092E10   146.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   908.2424    
P/E dự kiến   12.7719    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A