Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NDN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.86259064326E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.05E11   1.13377906852E11   53.99
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.4E10   9.7884865236E10   58.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1848.895    
P/E dự kiến   7.518    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A