Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định (NDF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NDF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.7838191424E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.624817184E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.0E9   2.624817184E9   26.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   636.6345    
P/E dự kiến   16.9642    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A