Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định (NDF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NDF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.1133346949333336E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.6914213938666666E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E9   1.4840942045333334E10   222.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   636.6345    
PE dự kiến   2.1991    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A