Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (ND2: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ND2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.75703445904E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.613E10   2.0941222076E10   6.08
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.183E10   1.9894160972E10   6.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1636.7977    
P/E dự kiến   11.9135    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A