Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (ND2: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ND2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.1213052268E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.0174803704E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.43E10   3.0174803704E10   20.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1789.0832    
P/E dự kiến   11.123    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A