Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (ND2: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ND2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.6E10   7.879391326933333E10   128.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1107.6424    
P/E dự kiến   14.4451    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A