Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (ND2: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ND2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.34599942542E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.12591825803E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.43E10   1.12591825803E11   151.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1486.1795    
P/E dự kiến   13.4573    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A