Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (ND2: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ND2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.30215961118E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.613E10   7.6342427178E10   44.32
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.183E10   7.2444971536E10   44.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1636.7977    
P/E dự kiến   13.7464    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A