Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NCT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   276,400,000,000   297,585,421,664   107.66
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   221,700,000,000   240,908,987,437   108.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8,472.91    
PE dự kiến   8.49    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A