Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NCT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.840564727693334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.68E11   3.401550734626667E11   95.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.146E11   2.74279816428E11   95.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8201.5668    
P/E dự kiến   12.0709    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A