Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NCT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.764E11   3.209993818E11   29.03
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.217E11   2.56624305444E11   28.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8472.9141    
P/E dự kiến   11.6843    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A