Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NCT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   335,900,000,000   343,049,886,272   76.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   269,452,000,000   273,617,528,633.33   76.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   10,600   N/A   N/A
EPS dự kiến   10,297.9    
P/E dự kiến   7.48    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.14%