Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NCT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.359E11   3.38490794315E11   100.77
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.69452E11   2.70078950304E11   100.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   10600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   10297.8965    
P/E dự kiến   8.662    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A