Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NCT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.764E11   2.97585421664E11   107.66
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.217E11   2.40908987437E11   108.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8472.9141    
PE dự kiến   8.4032    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A