Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.33848719466E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0319E10   5.8705025938E10   145.6
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.2255E10   4.679378018E10   145.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1797.1151    
PE dự kiến   19.844    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A