Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.335003068293334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0319E10   6.0026782366666664E10   111.66
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.2255E10   4.7935537894666664E10   111.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1797.1151    
PE dự kiến   20.2825    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A