Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.48233763676E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0319E10   7.86898882E10   48.79
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.2255E10   6.295191056E10   48.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1797.1151    
P/E dự kiến   20.8111    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A