Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.2158720326E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.28E9   1.6383194764E10   88.27
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.4662977538E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A