Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (NBT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.622E11   1.67417890652E11   77.41
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.6926E10   5.3532567910666664E10   108.73
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.2517E10   4.5360895461333336E10   104.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1106.0204    
PE dự kiến   5.7865    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A