Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (NBT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.5637426165066666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.396E10   4.2709234493333336E10   94.32
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.7168E10   3.5947053985333336E10   99.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   970.2857    
P/E dự kiến   6.1837    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A