Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (NBT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.622E11   1.69255346891E11   104.35
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.6926E10   5.5289128404E10   149.73
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.2517E10   4.8360380813E10   148.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1106.0204    
PE dự kiến   5.3344    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A