Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (NBT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.57694679456E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.396E10   4.0052489964E10   117.94
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.7168E10   3.508827691E10   129.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   970.2857    
P/E dự kiến   6.2868    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A