Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (NBT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.622E11   1.67983958304E11   51.78
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.6926E10   5.128754337E10   69.45
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.2517E10   4.1030034696E10   63.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1106.0204    
PE dự kiến   5.7865    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A