Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An (NBS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.1964E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5317E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8028.9864    
P/E dự kiến   4.8699    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A