Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình (NBR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.88E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.1E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1716.5006    
PE dự kiến   5.2432    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A