Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.34946291516E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.763261E10   6.930622508E9   9.83
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.493634756E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   831.6816    
P/E dự kiến   17.675    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A