Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.832863E10   2.3813955933333335E9   9.74
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.466291E10   8.543045106666666E8   4.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1139.7077    
PE dự kiến   11.4064    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A