Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   13,375,000,000   42,105,936,436   236.11
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   10,700,000,000   33,578,770,550.67   235.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500   N/A   N/A
EPS dự kiến   831.68    
P/E dự kiến   19.6    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.03%