Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3375E10   4.2105936436E10   236.11
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.07E10   3.3578770550666668E10   235.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   831.6816    
P/E dự kiến   21.0417    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A