Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   18,328,630,000   38,063,576,825   207.67
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   14,662,910,000   30,292,405,897   206.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,139.71    
PE dự kiến   11.32    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A