Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc (NBE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.4E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.5E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.0E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1600.0    
PE dự kiến   4.3125    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A