Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,178,461,621,130.67   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   21,700,000,000   32,739,751,114.67   113.16
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   26,191,800,890.67   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   300   N/A   N/A
EPS dự kiến   711.26    
P/E dự kiến   9    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.05%