Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.551205049236E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.4173E10   3.924476257E10   81.17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.1395810056E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   711.2601    
P/E dự kiến   8.9981    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A