Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.216124724486E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.17E10   4.6867772658E10   215.98
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.6770329747E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   300.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   711.2601    
P/E dự kiến   8.9981    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A