Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   65,000,000,000   3,594,591,830   2.77
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   51,000,000,000   4,008,630,404   3.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800   N/A   N/A
EPS dự kiến   874.47    
P/E dự kiến   22.53    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.04%