Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.8247525668E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E10   1.71822889428E11   47.73
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.2E10   1.27321298868E11   44.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   751.78    
P/E dự kiến   22.613    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A