Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.5E10   3.3605659706666665E9   3.88
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.1E10   3.0641658066666665E9   4.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   876.5628    
P/E dự kiến   21.4474    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0426%