Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.15E11   1.03586731012E11   24.09
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.7E11   7.662315488E10   22.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1744.8035    
PE dự kiến   10.6602    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A