Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.0751579073213334E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E10   7.458346954133333E10   62.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.2E10   7.317160024533333E10   76.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   738.9756    
P/E dự kiến   30.7859    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A