Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.50173808034E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E10   8.6493051734E10   48.05
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.2E10   9.1405355828E10   63.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   751.78    
P/E dự kiến   22.1474    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A