Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.45805833486E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E10   1.17523590992E11   65.29
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.2E10   9.0675603496E10   62.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   751.78    
P/E dự kiến   22.48    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A