Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.058506680043E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E10   7.5826801103E10   84.25
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.2E10   7.2862364337E10   101.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   738.9756    
P/E dự kiến   34.9132    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A