Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.5E10   5.1704329119E10   79.55
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.1E10   4.6275368999E10   90.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   798.7663    
P/E dự kiến   25.7272    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A