Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.15E11   1.1890590167066667E11   41.48
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.7E11   9.081130343466667E10   40.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1744.8035    
PE dự kiến   10.9468    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A