Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An (NAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NAW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.09159704388E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8819208E7   3.2900038E7   114.16
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.3055366E7   2.6320031E7   114.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   0.6167    
PE dự kiến   25458.7124    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A