Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NAV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.7062813743E10   1.28220041468E11   112.35
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.234206855E9   -3.240024578E9   -131.26
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -3.240024578E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1119.5707    
P/E dự kiến   7.5922    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A