Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NAV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.7062813743E10   1.15431455428E11   50.57
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.234206855E9   -8.655717748E9   -175.33
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -8.655717748E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1119.5707    
P/E dự kiến   7.5922    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A