Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (NAP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NAP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.55902511032E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.6E10   2.158854534E10   41.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.7488385192E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   448.9432    
P/E dự kiến   29.1796    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A