Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (NAP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NAP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   187,750,000,000   154,705,252,132   20.6
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   11,000,000,000   6,288,435,120   14.29
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   4,993,526,208   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   446.15    
PE dự kiến   22.64    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A