Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (NAP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NAP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.65E11   1.64175936909E11   99.5
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.4707175681E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.66E9   1.97951187E10   204.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   448.9432    
P/E dự kiến   29.1796    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A