Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.88335186752E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E10   1.6787915496E10   26.23
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.3113954584E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1010.1299    
P/E dự kiến   5.5438    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A