Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.5496992719E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.3729290988E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.8E10   1.1123860094E10   61.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1212.1558    
PE dự kiến   4.3724    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A