Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5E10   1.1875626085E10   79.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1010.1299    
P/E dự kiến   5.3458    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A