Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.55542737042E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E10   4.0503753738E10   126.57
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.1271169096E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1010.1299    
P/E dự kiến   5.5438    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A