Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.00299033668E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.134392226E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.8E10   9.708503644E9   13.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1212.1558    
P/E dự kiến   5.5273    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A