Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.43906482486E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.0861484996E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.6E10   3.2086104128E10   44.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1212.1558    
PE dự kiến   4.2899    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A