Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.56218487046E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E10   4.0423649876E10   126.32
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.1260486008E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1010.1299    
P/E dự kiến   5.5438    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A