Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NAF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   640,000,000,000   468,525,329,294   36.6
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   70,000,000,000   38,075,683,930   27.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,333.33    
P/E dự kiến   13.54    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A