Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NAF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.39193273454E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.0613540542E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.5E10   2.4321710976E10   16.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2272.7315    
PE dự kiến   5.368    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A