Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NAF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.13476550931E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.6E10   8.2757010387E10   96.23
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.0E10   5.6277630904E10   80.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2121.2161    
P/E dự kiến   5.7986    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A