Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NAF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.4E11   4.74807468824E11   74.19
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.0E10   4.8911911996E10   69.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2333.3333    
P/E dự kiến   11.9357    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A