Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NAF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.39193273454E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.0876915768E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.5E10   2.3782764828E10   15.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2272.7315    
P/E dự kiến   4.708    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A