Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NAF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.52950417568E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.6E10   2.7539243868E10   8.01
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.0E10   1.2218446376E10   4.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2333.3333    
P/E dự kiến   10.5429    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A