Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NAF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.4E11   4.9678104446E11   58.22
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.0E10   4.2761541306666664E10   45.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2333.3333    
P/E dự kiến   13.3286    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A