Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động (MWG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MWG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   47,180,000,000,000   50,505,466,158,488   107.05
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1,772,000,000,000   2,143,787,038,798   120.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   15,828    
P/E dự kiến   28.56    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A