Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động (MWG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MWG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.105407900228E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.171940110512E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.603E12   3.229457086628E12   31.02
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8061.5541    
P/E dự kiến   13.6822    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A