Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động (MWG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MWG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.9140907144614E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.022455999292E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.603E12   3.078665312848E12   59.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8062.2251    
PE dự kiến   15.8765    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A