Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động (MWG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MWG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.328E13   6.2480564490972E13   49.37
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.2E12   2.137961961254E12   48.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7151.4546    
P/E dự kiến   16.5001    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A