Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động (MWG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MWG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.730404835779867E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.8231739745386665E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.603E12   2.915597336148E12   84.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6047.8992    
PE dự kiến   14.6497    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A