Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động (MWG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MWG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.328E13   6.2344147231764E13   24.63
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.2E12   2.23125605916E12   25.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   14302.9092    
P/E dự kiến   11.6759    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A