Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động (MWG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MWG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.328E13   6.3494805088434664E13   75.25
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.2E12   2.1783220886626667E12   74.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7153.7357    
P/E dự kiến   18.7315    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A