Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động (MWG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MWG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.4166E13   4.1034540475817336E13   90.08
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.0652296560306667E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.388E12   1.6290057210493333E12   88.02
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A