Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV_CTCP (MVB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.3064273886733335E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.08099E10   1.3004959508933333E11   120.7
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.33309E10   9.184264577066667E10   108.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   603.1514    
PE dự kiến   4.4765    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A