Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV_CTCP (MVB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4,580,854,772,082   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   80,809,900,000   227,183,789,392   281.13
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   63,330,900,000   161,057,565,329   254.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   603.15    
PE dự kiến   8.29    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A