Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV_CTCP (MVB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.655763E12   4.334251571466E12   261.77
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.07438867326E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.584E9   5.8700036421E10   612.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   91.2762    
P/E dự kiến   118.9795    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A