Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV_CTCP (MVB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.252128283532E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.08099E10   1.3634951412E11   42.18
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.33309E10   9.55912786E10   37.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   603.1514    
P/E dự kiến   6.1344    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A