Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV_CTCP (MVB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.725506157152E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.4116E10   4.8255749670666664E10   150.07
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.1319E10   2.5095302561333332E10   88.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   203.0381    
P/E dự kiến   30.5361    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A