Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV_CTCP (MVB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.378470417968E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.4116E10   2.8433366004E10   29.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.1319E10   8.320963004E9   9.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   203.0381    
P/E dự kiến   39.2586    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A