Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV_CTCP (MVB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.129286616158E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.4116E10   1.43791417511E11   596.25
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.1319E10   1.09438615786E11   513.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   203.0381    
P/E dự kiến   45.8042    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A