Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV_CTCP (MVB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.655763E12   4.2161507501733335E12   190.98
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.0030877584E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.584E9   3.5644169262666664E10   278.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   91.2762    
P/E dự kiến   114.1371    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A