Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu (MTV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MTV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.03E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.624E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3007.4074    
PE dự kiến   4.3227    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A