Công ty Cổ phần Vật tư - TKV (MTS: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.020486038764E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.091E10   1.3245819574E10   60.7
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.059665566E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1520.0    
PE dự kiến   10.7237    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A