Công ty Cổ phần dược trung ương Medipharco-Tenamyd (MTP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.74E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.755E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1587.4341    
P/E dự kiến   9.7642    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A