Công ty cổ phần Dược Medipharco (MTP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.5E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.125E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.2E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1091.2452    
PE dự kiến   11.4548    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A