Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm (MTL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E8   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.4E8   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   40.0    
PE dự kiến   347.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A