Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm (MTL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.986E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.329E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   150.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   388.1667    
P/E dự kiến   10.5625    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A