Công ty Cổ phần MT GAS (MTG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MTG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.148E9   2.971140404E9   35.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   345.6668    
P/E dự kiến   9.9084    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A