Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Mỹ Trà (MTC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.0E8   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   100.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   154.8887    
P/E dự kiến   63.2713    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A