Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (MTA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.71566754554E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -1.3901353813E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.5E10   -1.50955068968E11   -116.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   590.2995    
P/E dự kiến   4.4096    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A