Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (MTA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,164,767,930,088   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   21,740,106,612   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   120,000,000,000   -17,003,967,616   -3.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,089.78    
P/E dự kiến   3.76    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A