Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (MTA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.129311862048E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.469914336E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E11   -1.0593230464E10   -6.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1089.7837    
P/E dự kiến   2.8446    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A