Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (MTA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.12821397716E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -9.978423840266667E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.5E10   -7.0402401488E10   -81.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   590.2995    
P/E dự kiến   2.8799    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A