Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (MTA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.03620309584E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -2.263521082E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.5E10   -3.5938427076E10   -13.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   590.2995    
P/E dự kiến   4.4706    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A