Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (MST: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.2350291950933333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.4E9   1.0062725692E10   117.92
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.12E9   8.046001409333333E9   117.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   249.5127    
PE dự kiến   22.4437    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A