Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (MST: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.2870629974E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.4E9   4.669433774E9   36.48
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.12E9   3.729278302E9   36.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   284.4444    
P/E dự kiến   16.1719    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A