Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (MST: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.22828022308E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.4E9   9.400769125E9   146.89
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.12E9   7.494172524E9   146.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   144.1442    
PE dự kiến   34.6875    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A