Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San (MSR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MSR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.2E11   1.4151011866666666E11   48.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   305.7903    
P/E dự kiến   45.2467    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A