Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San (MSR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MSR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.38E12   5.117124732E12   47.56
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.84377696E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5E11   1.25750254E11   41.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   213.206    
P/E dự kiến   87.0426    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A