Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San (MSR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MSR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.38E12   5.404645101E12   100.46
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.92122452E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5E11   2.05914056E11   137.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   208.4934    
P/E dự kiến   136.7669    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A