Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San (MSR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MSR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.0E12   4.528757906666667E11   33.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1111.9647    
PE dự kiến   19.408    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A