Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San (MSR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MSR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.3E12   6.865010875E12   94.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0E11   6.63756323E11   110.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   667.1788    
PE dự kiến   29.3684    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A