Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San (MSR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MSR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7,300,000,000,000   6,865,010,875,000   94.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   600,000,000,000   663,756,323,000   110.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   667.18    
PE dự kiến   26.74    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A