Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MSN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.062841E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.22673E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E12   1.478293E12   36.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3514.1289    
P/E dự kiến   13.3746    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A