Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MSN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.2E13   3.7620646E13   72.35
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.4E12   3.102664E12   91.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3245.9038    
P/E dự kiến   25.7247    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A