Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MSN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   22,500,000,000,000   16,088,636,000,000   71.51
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2,739,731,000,000   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3,800,000,000,000   1,080,169,000,000   28.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5,088.09    
P/E dự kiến   13.03    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A