Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MSN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.7E13   3.8187617E13   81.25
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.243824E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E12   4.916497E12   122.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3438.9387    
PE dự kiến   23.9027    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A