Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MSN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.25E13   1.6088636E13   71.51
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.739731E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.8E12   1.080169E12   28.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5088.0946    
P/E dự kiến   12.4408    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A