Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MSN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.2E13   3.415946E13   16.42
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.4E12   9.48172E11   6.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2987.0096    
P/E dự kiến   13.7931    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A