Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MSN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.7E13   3.5506313333333336E13   56.66
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.405806666666667E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E12   5.038654666666667E12   94.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3438.9387    
PE dự kiến   25.3276    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A