Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MSN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.2E13   3.6037416E13   34.65
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.4E12   9.10212E11   13.39
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2961.3119    
P/E dự kiến   17.5598    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A