Công ty cổ phần may Phú Thành (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MPT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.4833056224E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.5567567368E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.36E10   1.1367692232E10   20.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   874.4856    
P/E dự kiến   4.9172    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.186%