Công ty cổ phần may Phú Thành (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MPT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E10   8.161568459E9   45.34
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.44E10   5.95840879E9   41.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   925.9259    
P/E dự kiến   4.752    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A