Công ty cổ phần may Phú Thành (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MPT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3018030569866667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.2057410350666666E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.36E10   8.985085416E9   49.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1264.881    
P/E dự kiến   2.7671    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A