Công ty cổ phần may Phú Thành (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MPT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.00392279596E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4E10   2.592442968E9   4.63
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.12E10   1.90418136E9   4.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   720.1646    
P/E dự kiến   3.1937    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A