Công ty cổ phần may Phú Thành (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MPT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E10   7.897874221333333E9   32.91
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.44E10   5.826770162666667E9   30.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1339.2857    
P/E dự kiến   4.48    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A