Công ty cổ phần may Phú Thành (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MPT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.31228069947E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.038913183E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.36E10   5.117903315E9   37.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   874.4856    
P/E dự kiến   3.0875    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A