Công ty cổ phần may Phú Thành (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MPT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   18,000,000,000   9,762,473,706   27.12
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   14,400,000,000   7,348,957,116   25.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,500    
P/E dự kiến   3.8    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A