Công ty cổ phần may Phú Thành (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MPT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.18580718716E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4E10   2.29811708E9   8.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.12E10   1.678598088E9   7.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   720.1646    
P/E dự kiến   3.0549    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A